Financovanie v roku 2009

Vytlačiť

Ďakujeme všetkým naším sponzorom a donorom, vďaka ktorým sme mohli poskytovať svoje služby v roku 2009:

 • Grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (administrovaný Nadáciou SOCIA) - na rozvoj pravidelného vzdelávania terénnych sociálnych pracovníkov/čok – 78.750 € (2.372.423 Sk) od 5/2009-9/2010

 • Úradu vlády SR za podporu projektu terénnej sociálnej práce Drogová prevencia v zraniteľných skupinách (37.414,30 €)

 • BRATISLAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU za podporu projektu Nízkoprahové služby v Bratislave 16.596,96 € (500.000 Sk)

 • Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny za podporu na nákup materiálneho vybavenia pre program Chráň sa sám: 25.500 € (768.213 Sk)

 • Nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky v  nadácii Pontis za výnimočnú a flexibilnú podporu v ťažkých chvíľach ohrozenia existencie organizácie a programu Chráň sa sám: 9.958 € (300.000 Sk),  9/2008-3/2009

 • Nadácii otvorenej spoločnosti - Open society Foundation za podporu projektu HETAIRA - advokačnej kampane za ľudské práva ľudí ponúkajúcich sexuálne služby: 9.128 € (275.000 Sk),  6/2008-5/2009

 • Nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky v  nadácii Pontis za podporu projektu Drogová závislosť ako choroba - projekt posilňuje poradenstvo o aspektoch drogovej závislosti medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy: 8.000€ (241 008 Sk), 8/2009-5/2010.

 • Nadácii Orange za materiálno-organizačnú finančnú podporu programu SEX/DROGY, prevenčného programu pre mladých ľudí na tanečno-hudobných podujatiach 2.987 € (90.000 Sk),  7/2008-3/2009

 • Nadácii Orange za finančnú podporu projektu Sociálna asistencia, z grantového programu Prekročme spolu bariéry: 2.000 €   (60.252 Sk)

 • Nadácii pre deti Slovenska za finančnú podporu projektu O krok ďalej: 4578,57 € (137.917 Sk)

 • Nadácii SPP za podporu projektu vzdelávania terénnych sociálnych pracovníkov/čok: 1.328 € (40.000 Sk), 10/2008-5/2009

 • TRANSPETROL a.s. za finančný dar 2.000€ (60.252 Sk) na realizáciu našich služieb

 • Magistrátu hl. mesta SR Bratislava za finančnú podporu prevenčného programu o drogách a bezpečnejsom sexe pre mladých ľudí  v bratislavských kluboch - SEX/DROGY v klube - 930 € (28.017,-Sk)

 • Ministerstvu škostva SR (administrovaný Iuventou) za finančnú podporu výskumného projektu Mapovaním k lepšiemu poznaniu, ktorý mapuje sexuálne správania mladých ľudí a ich potreby v rekreačnom prostredí - 7.200 € (216.907,-Sk)

 • Nadácii Slovenskej sporiteľne ďakujeme za podporu projektu Odyseus pomáha v uliciach: 5.000 EUR
 • MČ Rača za finančnú podporu programu Chráň sa sám: 300 €

 • MČ Petržalka za finančnú podporu programu Chráň sa sám: 200 €

 • MČ Podunajské Biskupice za finančnú podporu programu Chráň sa sám: 200 €
 • Spoločnosti PEPSI za darovanie 700 ks pohárov na podporu pitného režimu pre klientov/ky

ĎAKUJEME !

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus