Cestou - necestou

Vytlačiť

 

Ľudia po výkone trestu odňatia slobody patria medzi zraniteľnú sociálnu skupinou v našej spoločnosti. V spojení s užívaním drog, patria k marginalizovaným skupinám, ktorým sa nedostáva ani súcit, ani pochopenie zo strany spoločnosti. Pracovníci/čky OZ Odyseus sú v kontakte s cieľovou skupinou prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce. Veľmi často sú prvé stretnutia po výstupe z výkonu trestu spájané s pocitmi zlyhania v súvislosti s recidívou užívania, cítia sklamanie zo spoločnosti, v ktorej sa cítia odstrčení, nedôveru z oficiálnych inštitúcií, ktoré nemajú kapacitu efektívne a včas intervenovať. Užívanie drog, život na ulici a s ním spojený životný štýl klientov/tiek, pre mnohých z nich prináša opätovné problémy so zákonom.

Keďže sme cítili potrebu obohatenia našej práce o prácu s klientami/tkami po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, začali sme v júli roku 2010 realizovať projekt Cestou – necestou. Projekt Cestou - necestou je zameraný na priamu prácu s mladými ľuďmi vo veku od 16 rokov do 26 rokov a s dôležitými  dospelými - rodičmi, po výkone trestu.

Od začatia realizácie projektu sa nám cez naše aktivity podarilo začať individuálne dlhodobo pracovať s piatimi klientami/kami. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa ľudia po výkone väzby/trestu stretávajú sú : absencia dokladov, nedostatok finančných prostriedkov, relapsy /recidívy a v neposlednom rade nedôvera v oficiálne inštitúcie. Individuálnymi postupmi práce chceme i naďalej nazerať na potreby a možnosti klientov/tiek v celej ich komplexnosti.

Spolupráca s pomáhajúcimi inštitúciami je v našej práci veľmi dôležitá. Rozhodli sme sa teda osloviť Zbor väzenskej a justičnej stráže SR v súvislosti so začatím spolupráce na projekte.  Prostredníctvom tejto spolupráce sa nám podarilo distribuovať  do 5tich ústavov výkonu väzby/trestu vyše 500 ks informačno edukačných materiálov. Materiály boli zamerané na problematiku drog, bezpečnejšieho sexu či pohlavne prenosných ochorení. Do každého z týchto ústavov sme distribuovali aj kontakt na OZ Odyseus. Záujemci/kyne o naše služby tak majú možnosť kontaktovať nás ešte počas výkonu väzby/trestu.  V roku 2011 plánujeme uskutočniť vzdelávanie v problematike užívania drog  pre sociálnych pedagógov jednotlivých ústavov.

Sme rady, že sa nám podarilo začať spoluprácu aj s pani kurátorkami ÚPSV a R v Bratislave 1 a Bratislave 5, ktoré významne pomáhajú pri vybavovaní štátnych sociálnych dávok a hmotnej podpory pre klientov/ky.

Podarilo sa nám začať spoluprácu aj s projektom  ALCATRAZ -  zameraný na sociálne poradenstvo pre rodiny s členom v/po výkone trestu, ktorý sa realizuje cez Asociáciu supervízorov a sociálnych poradcov.

Cítime, že služby, možností a informácie pre ľudí užívajúcich drogy vo a po výkone väzby/trestu v SR nie sú dostačujúce. Chceme aj naďalej poskytovať a zlepšovať projektové aktivity v rámci našich možností  a tým sa podieľať na predchádzaní vzniku ohrozujúcich situácií pre klientov/tky po skončení výkonu trestu.

 

Projekt je realizovaný  vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Za podporu ĎAKUJEME.

 

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus