Poslanie a hodnoty

Vytlačiť

POSLANÍM OZ Odyseus,
ktoré vzniklo v roku 1997 je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít a to najmä: 
• osôb užívajúcich drogy
• osôb pracujúcich v sex-biznise
• detí a mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám a informáciám
a tým prispievať k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.

PRETO:
• poskytujeme služby v rámci prístupu „harm reduction“,
• vykonávame terénnu sociálnu prácu,
• podporujeme k svojpomoci,
• informujeme a vzdelávame,
• podporujeme a rozvíjame verejné zdravie,
• zastupujeme záujmy členov ohrozených komunít,
• sprostredkovávame kontakt medzi majoritnou spoločnosťou a členmi ohrozených komunít.

HODNOTY OZ Odyseus:

akceptácia a rešpekt
Veríme, že každý človek je jedinečnou bytosťou a má právo na sebaurčenie, sebauplatnenie a vlastnú voľbu životného štýlu.

rovnoprávnosť
Veríme, že každý človek je rovnoprávnym členom spoločnosti. Ľudská dôstojnosť a ľudské práva sú neodňateľné.

sila komunity
Veríme, že komunity majú vlastnú silu na spoločné riešenia problémov.

dostupnosť
Veríme, že každý človek má právo na prístup k objektívnym informáciám a nízkoprahovým službám.

sila človeka
Veríme, že je v silách každého z nás robiť rozhodnutia, ktoré vedú k pozitívnym zmenám.

profesionalita
Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom.

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus