Partnerské siete

Vytlačiť

Platforma mimovládnych organizácií v oblasti drog

Spolu s organizáciami Plán B n.o, OZ Pomocná ruka, OZ Prima, RE/set, o.z. a Združením STORM sme súčasťou novovzniknutej Platformy mimovládnych organizácií v oblasti drog. Chceme sa spoločne podieľať na presadzovaní efektívnych riešení v oblasti drogovej problematiky. 

Viac informácií o platforme nájdete TU.

NETWORK OF LOW HIV-PREVALENCE COUNTRIES IN CENTRAL AND SOUTH EAST EUROPE (NeLP)

Network of low prevalence countries (Sieť krajín s nízkou prevalenciou HIV) vznikla v októbri 2011. Je to v súčasnosti jediná sieť v Európe, ktorá spája krajiny s nízkym výskytom HIV. Sieť združuje spolu 16 krajín Strednej a Juhovýchodnej Európy. Hlavným cieľom siete je zvýšiť medzinárodnú pozornosť na závažné problémy, ktorým jednotlivé štáty čelia  z dôvodu výskytu HIV. Medzi významné projekty siete patrí vznik Budapeštianskej deklarácie.  Sieť je podporovaná Nadáciou OSI (Open Society Institute), organizáciou EATG (European AIDS Treatment Group) a International HIV Partnership.
OZ Odyseus sa stalo členom NeLP v októbri 2011.

AIDS ACTION EUROPE

AIDS Action Europe – AAE vznikla v roku 2004 a v súčasnosti patrí k z najväčším sieťam v Európe a Strednej Ázii zaoberajúcich sa problematikou HIV/AIDS. Sieť združuje 53 krajín Európy a Strednej Ázie. Spája vyše 400 mimovládnych organizácií, národných sietí, poskytovateľov služieb, aktivistov a ľudí žijúcich s HIV s cieľom zefektívniť snahy smerom k zníženiu epidémie HIV. AAE spolupracuje aj s národnými a medzinárodnými partnermi ako napríklad Európska komisia, UNAIDS, Svetová zdravotnícka organizácia a mnohé iné.

Medzi hlavné činností patrí advokácia a vzdelávanie. Medzi významné projekty siete patrí „clearinghouse“ – centrálna online databáza, ktorá slúži na zdieľanie dokumentov a príkladov dobrej praxe v oblasti HIV medzi členmi a partnermi siete.

OZ Odyseus je členom siete od roku 2010.

 

SWAN

Sex Work Advocacy Network je medzinárodná sieť 16 organizácií občianskej spoločnosti z 15 krajín Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie, ktoré sú aktívne v obhajovaní ľudských práv osôb pracujúcich v sex-biznise.

Členské organizácie siete SWAN: Aksion Plus, Albania; HESED, Bulgaria; Bliss Without Risk, Czech Republic; MPEE, Hungary; Women"s Rights Center, Kazakhstan; Tais Plus, Kyrgyzstan; Dia+Logos, Latvia; I Can Live, Lithuania; HOPS, Macedonia; Tada, Poland; Aras/Apac, Romania; Humanitarian Action, Russia; Siberian Initiative, Russia; Jazas, Serbia; Odyseus, Slovakia; All Ukrainian Association on Harm Reduction, Ukraine.

 

EHRN

Eurasian Harm Reduction Network - Euroázijská sieť Harm reduction programov

 

CORRELATION

CORRELATION - European Network Social Inclusion & Health (Európska sieť pre sociálnu inkúziu a zdravie) je medzinárodná sieť viac ako 60-tich orgánizácií, ktorá vznikla v roku 2005. Vzhľadom na fakt, že Correlation má široký tématický záber, jednotlivé členské organizácie pracujú s rôznymi cieľovými skupinami - s užívateľmi drog, osobami pracujúcimi v sex-biznise, mládežou a ostatnými marginalizovanými skupinami. Zároveň sú členmi aj únie osôb pracujúcich v sex-biznise, užívateľov drog, zdravotných služieb, rovesníckych programov, a iné.

Sieť Correlation je rozdelená na štyri odborné skupiny:


TAMPEP

TAMPEP- European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers je medzinárodnou sieťou pre prevenciu HIV a sexuálne prenosných ochorení a podporu zdravia u migrujúcich osôb pracujúcich v sex-biznise. Medzi aktivity tejto siete patrí aj výskum a poskytovanie servisu pri zachovávaní aktívnej participácií osôb pracujúcich v sex-biznise.

TAMPEP bol založený v roku 1993 ako reakcia na potreby migrujúcich osôb pracujúcich v sex-biznise v Európe. OZ Odyseus je oficiálnym členom tejto siete od roku 2002. Viac na www.tampep.com

Wednesday the 19th. Copyright © 2012 OZ Odyseus